Пари за пенсия
Дата на публикуване: 15.02.2022
пари за пенсия

Пари за пенсия – експертна консултация. Много хора работят в условията на първа и втора категория труд и имат вноски освен в универсален и в професионален пенсионен фонд. Представяме ви позицията на НАП за това как средствата от професионалния пенсионен фонд може да бъдат прехвърлени във фонд “Пенсии” на НОИ и дали това ще повлияе на размера на държавната пенсия, пише Труд. Жена е работила в условията на втора категория труд и затова има вноски за пенсия в универсален и в професионален пенсионен фонд. Тя се е пенсионирала по чл.69а от КСО, като преди това е прехвърлила парите от индивидуалната си партида по двата фонда Универсален пенсионен фонд (УПФ) и Професионален пенсионен фонд (ППФ) във фонд “Пенсии” на Националния осигурителен институт (НОИ), тъй като е получила информация, че така ще получава по-голяма държавна пенсия.

След получаване на разпореждането за отпусната пенсия, жената разбира, че средствата от Универсалния пенсионен фонд (УПФ) влияят върху размера на държавната пенсия, но тези от Професионалния пенсионен фонд (ППФ) – не. Тя счита, че прехвърлянето на средствата от индивидуалната партида на ППФ във фонд “Пенсии” на НОИ е загуба на средства и желае те да бъдат възстановени. За целта е изпратила жалба до директора на Териториалното поделение на НОИ и според отговора възстановяването на парите е от компетентността на НАП. Поставен е въпросът: Какъв е редът за възстановяване на средствата от ППФ?

I Право на прехвърляне на средства във фонд „Пенсии“

На основание чл.4в, ал.1 от Кодекса за социално осигуряване (КСО) осигурените в професионален пенсионен фонд имат право еднократно да променят осигуряването си от професионален пенсионен фонд (ППФ) във фонд “Пенсии” с увеличена осигурителна вноска в размера на осигурителните вноски по чл.157, ал.1, т.2, ако не им е отпусната пенсия за осигурителен стаж и възраст или професионална пенсия за ранно пенсиониране. Хората упражняват избора си по ал.1, като подават заявление до компетентната териториална дирекция на Националната агенция за приходи (НАП). Осигуряването на лицата по ал.1 възниква от първо число на месеца, следващ месеца на избора (чл.4в, ал.2 от КСО).

II Възможно ли е връщане на парите от фонд „Пенсии“

Според чл.124а от КСО хората, които са избрали да променят осигуряването си от универсален пенсионен фонд във фонд “Пенсии” може да изберат да възобновят осигуряването си в универсален пенсионен фонд, ако не им е отпусната пенсия за осигурителен стаж и възраст, като са записани и срокове, в които това е възможно. Но в КСО липсва аналогична разпоредба, която да дава възможност на хората, които са направили избор да прехвърлят средствата си от професионалния пенсионен фонд (ППФ) във фонд “Пенсии”, отново да ги прехвърлят в ППФ, каквато възможност е предвидена за хората, които са избрали да променят осигуряването си от универсален пенсионен фонд (УПФ) във фонд “Пенсии”, съответно във фонд “Пенсии за лицата по чл.69”. Видно от цитираната нормативна уредба, лицата, които са променили осигуряването си от ППФ във фонд “Пенсии” на Държавното обществено осигуряване (ДОО) не могат да възобновят осигуряването си в ППФ, тъй като изборът е еднократен.
Изборът за промяна на осигуряването от ППФ във фонд “Пенсии” на ДОО, както и редът и начинът за събиране и разпределение на увеличената осигурителна вноска се уреждат с Наредбата за реда за избор на осигуряване, внасяне и разпределяне на задължителните осигурителни вноски, вноските за фонд “Гарантирани вземания на работниците и служителите” и за обмен на информация (НРИОВРЗОВВФГВРСОИ).
Осигурените в ППФ избират да се осигуряват само във фонд “Пенсии” на ДОО чрез подаване на заявление – приложение №4 към чл.4, ал.6 от наредбата.
Не се приемат заявления от осигурени в ППФ хора, на които към датата на подаването е отпусната пенсия за осигурителен стаж и възраст или професионална пенсия за ранно пенсиониране (основание чл.4, ал.10 от наредбата).

III Ситуацията в конкретния случай

В конкретния случай към момента на подаване на заявлението за избор за промяна на осигуряване от ППФ във фонд “Пенсии” с увеличена осигурителна вноска в размера на осигурителните вноски по чл.157, ал.1, т.2 от КСО, жената е отговаряла на регламентираното в чл.4в, ал.1 от КСО и чл.4, ал.10 от НРИОВРЗОВВФГВРСОИ условие да не є е отпусната пенсия за осигурителен стаж и възраст или професионална пенсия за ранно пенсиониране, поради което правомерно заявлението за прехвърляне на парите е обработено и е извършена промяната на осигуряването ѝ.

IV Кой има право на пенсия от професионален фонд

Съгласно чл.168, ал.1 от КСО от 1 януари 2016 г. осигурените в професионален пенсионен фонд придобиват право на пенсия за ранно пенсиониране при:
1. не по-малко от 10 години осигурителен стаж след 31 декември 1999 г. при условията на първа категория труд и възраст, 10 години по-ниска от възрастта им по чл.68, ал.1;
2. не по-малко от 15 години осигурителен стаж след 31 декември 1999 г. при условията на втора категория труд или при условията на първа и втора категория труд и възраст, 5 години по-ниска от възрастта им по чл.68, ал.1.
Пенсията по ал.1 се изплаща до навършване на възрастта по чл.68, ал.1 от лицето и не може да се получава заедно с лична пенсия за трудова дейност или със социална пенсия за инвалидност по част първа (чл.168, ал.3 от КСО).
На основание чл.172 от КСО осигурено лице в професионален пенсионен фонд, което не е придобило или упражнило право на пенсия по чл.168, може при отпускане на пенсия за осигурителен стаж и възраст по част първа или при навършване на възрастта по чл.68, ал.3 да получи еднократно или разсрочено натрупаните средства по индивидуалната партида или да ги прехвърли в универсален пенсионен фонд или във фонд за допълнително доброволно пенсионно осигуряване.

V Как текстовете от КСО водят до загуба на средствата

Видно от цитираната разпоредба, хората могат да получат еднократно или разсрочено натрупаните средства по своята индивидуална партида само при отпускане на пенсия за осигурителен стаж и възраст по част първа или при навършване на възрастта по чл.68, ал.3, когато не са придобили право или не са упражнили правото си на пенсия по чл.168 от КСО. Възможност да бъдат възстановени средствата, които вече са прехвърлени от ППФ в фонд “Пенсии” на НОИ, няма предвидена. Следователно, жената не може да получи средствата, които са били натрупани в индивидуалната є партида в ППФ, тъй като не отговаря на изискванията на чл.172 от КСО, в който е уредена единствената правна възможност хората да получат натрупаните средства в ППФ. Тя не може и да се откажете от направения избор да промени осигуряването си от ППФ във фонд “Пенсии” с увеличена осигурителна вноска в размера на осигурителните вноски по чл.157, ал.1, т.2 от КСО, тъй като съгласно цитираните разпоредби, това е еднократен акт, от който се е възползвала правомерно, т. е. не съществува правна възможност осигуряването от фонд “Пенсии” на ДОО да бъде променено отново в ППФ. Този извод се подкрепя и от приложеното решение на директора на ТП на НОИ, според което хората имат право еднократно да променят осигуряването си от ППФ във фонд “Пенсии” с увеличена осигурителна вноска в размера на осигурителните вноски по чл.157, ал.1, т.2 от КСО, ако не им е отпусната пенсия за осигурителен стаж и възраст или професионална пенсия за ранно пенсиониране, както и че жената не попада в обхвата на чл.168, ал.3, а получава пенсия за осигурителен стаж и възраст, отпусната по реда на чл.69а от КСО.

Източник: С кафето

[frontpage_news widget="7303" name=""]
Касисът е много полезен

Касисът е много полезен

Касисът е много полезен сезонен плод. Освен характерния вкус, той има и ценни хранителни стойности и лечебни свойства. В същото време съдържа сравнително малко калории. В медицината най-често се използват сок от касис, листа и масло от семената му. В 100 грама от този...

повече информация
Дръжки от череши

Дръжки от череши

Дръжки от череши не бива да се изхвърлят. Черешите са едни от най-хранителните плодове. Но знаехте ли за ползите за здравето на черешовите семена? Какво всъщност е черешата? Черешата е плод от рода „Prunus“ и е част от семейство „Rosaceae“. Името му идва от...

повече информация
Лукът е много полезен

Лукът е много полезен

Лукът е един от най-старите зеленчуци, познати от хиляди години. Важното е, че освен вкусовите си качества, има и ценни лечебни свойства. Лукът е бил важен елемент от народната медицина и днес с готовност посягаме към него не само в кухнята. Разберете защо лукът е...

повече информация
Лимонът сваля кръвното

Лимонът сваля кръвното

Лимонът сваля кръвното ни налягане, пречиства и детоксикира. Когато сутринта отидем в кухнята, първата мисъл, която изниква в главата ни, е да пийнем ароматно кафе или чай. Ами ако започнем деня си с чаша топла вода (може би на стайна температура) със сок на половин...

повече информация
Гняв към хората изпитват 5 зодии

Гняв към хората изпитват 5 зодии

Гняв към хората изпитват 5 зодии. Смятате ли, че сте от хората, които нямат търпение към другите и понякога си повтарят в претъпкан автобус, че „мразят хората“? Повярвайте ми, има и такива, за които е обичайно да се чувстват раздразнени от присъствието на другите....

повече информация
Топлинен или слънчев удар

Топлинен или слънчев удар

Топлинен или слънчев удар - и двете състояния са много неприятни. След многото прохладни месеци през лятото обичаме да прекарваме повече време на открито. Струва си обаче да запомним, че дългото излагане на топлина може да има отрицателни последици, а термичното...

повече информация

By Христина Василева

Христина Василева е завършила връзки с обществеността в СУ "Климент Охридски". Писането е нейната страст, като има опит в доста Интернет сайтове и медии. От 2019 година е в екипа на "Всекидневно". През свободното си време харесва йогата, обича планината и почивката сред природата, приключенията и блогването.